Testing…

នៅពេល ណាសាចង់បញ្ជូនទិន្ន័យមកផែនដី វាជាពត៌មាន

ផ្កាយរណបបណ្ជូនទិន្នន័យវា ជាពត៌មាន(ពត៌មាន)

បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន មិនមែនជាអ្នកជួសជុលកុំព្យូទ័រ បង្កើត

ក្នុងកាតធនាគារបស់អ្នកសុទ្ធតែពត៌មាន រូបថតដែលអ្នកថតចេញពីកាម៉េរ៉ាជាពត៌មាន Programmer, Software Develeper, Software Engineer, ដើម្បីបង្កើត បញ្ចា នឹងគ្រប់គ្រងព៌មានអោយបានត្រឹមត្រូវ

សូម្បីឡានបញ្ចាក្មេងៗសរសេរកូដ ក៏​ផ្ទុកនូវពត៏មានបញ្ចាឆ្វេងស្តាំលិចកើតឈប់ ដ្រូនបង្ហោះ ពត៌មានឆ្វេងស្តាំ ជណ្តើរយន្តបញ្ជាជណ្តើយន្ត បញ្ចូលពត៌មានទៅក្នុងជណ្តើរយន្តដើម្បីបញ្ជា បញ្ចូលពត៌មានដើម្បីអោយវាឆ្លាត ទូរទឹកកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ កាសអ្នកស្តាប់នឹងត្រចៀកបញ្ជូនទិន្ន័យពីទូរសព្ទមកកាស។ ឧបករណ៌វាស់កំដៅ។

មិនមែនជាការស្រមើរស្រមៃ ដោយប្រើគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តពិតជាគោល។ តាមបែបវិទ្យាសាស្រ្តនិងគណិតវិទ្យា៕ តាមគោលការវិទ្យាស្រ្តពិតនិងគណិតវិទ្យា

ស៊ីជម្រៅ សរសេរកូដវិទ្យសាស្រ្តពិត មានការគណនា ដោះស្រាយអនុគមន៏តាមបែបគណិតវិទ្យា។

អ្នករៀនអាយធីទាំងអស់ ផ្តើមដោយការសរសេរកូដដើម្បីឈានទៅបង្កើត គ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ពត៌មាន នឹងបង្កើតព៌មាន។ យល់ដឹងពីដំណើរការ Hardware & Software!

ហេតុអ្វីអាយធីតម្រូវអោយមានការសេរកូដ!

អ្នកអាយធីមិនមែនជាជាងជួលជុលកុំព្យូទ័រ ចេះបង្កើតហ្វេសបុក

ជាជំនាញតូចៗនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន()

ភាសាសរសេរកម្មវិធីគឺជាភាសាផ្លូវការមួយដែលមានសំណុំនៃសេចក្តីណែនាំដែលផលិតបានលទ្ធផលជាច្រើនប្រភេទ។ ភាសាសរសេរកម្មវិធីត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដើម្បីអនុវត្តក្បួនដោះស្រាយ។ ភាសាសរសេរកម្មវិធីភាគច្រើនមានការណែនាំសម្រាប់កុំព្យូទ័រ។ មានម៉ាស៊ីនដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបានដែលប្រើសំណុំនៃការណែនាំជាក់លាក់ជាជាងភាសាសរសេរកម្មវិធីទូទៅ។ ដំបូង ៗ មុនការបង្កើតកុំព្យូទ័រឌីជីថលដំបូងគេប្រហែលជាអ្នកលេងខ្លុយដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវបានពិពណ៌នានៅសតវត្សរ៍ទី ៩ ដោយបងប្អូន Musa នៅ Baghdad ក្នុងយុគសម័យមាសឥស្លាម។ [១] ចាប់តាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ ១៨០០ កម្មវិធីត្រូវបានប្រើដើម្បីដឹកនាំឥរិយាបថរបស់ម៉ាស៊ីនដូចជាជេកខាត់ប្រអប់តន្ត្រីនិងព្យាណូ។ កម្មវិធីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនទាំងនេះ (ដូចជារមូរព្យាណូរបស់អ្នកលេង) មិនបានបង្កើតអាកប្បកិរិយាខុសគ្នាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងធាតុចូលឬលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នាទេ។ ភាសាសរសេរកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នារាប់ពាន់ត្រូវបានបង្កើតហើយភាសាជាច្រើនទៀតកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ភាសាសរសេរកម្មវិធីជាច្រើនត្រូវបានសរសេរជាទម្រង់ចាំបាច់មួយ (ឧទាហរណ៍ប្រតិបតិ្តការដែលត្រូវអនុវត្ត) ខណៈពេលដែលភាសាផ្សេងទៀតប្រើទម្រង់ប្រកាស (ឧទាហរណ៍លទ្ធផលដែលចង់បានត្រូវបានបញ្ជាក់មិនមែនវិធីដើម្បីសម្រេចវាទេ) ។ ការពិពណ៌នាភាសាសរសេរកម្មវិធីជាធម្មតាត្រូវបានបំបែកជាពីរផ្នែកនៃវាក្យសម្ព័ន្ធ (ទម្រង់) និងវណ្ណយុត្តិ (អត្ថន័យ) ។ ភាសាខ្លះត្រូវបានកំណត់ដោយឯកសារបញ្ជាក់ (ឧទាហរណ៍ភាសាសរសេរកម្មវិធី C ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយស្តង់ដារអាយអេសអូ) ខណៈពេលដែលភាសាផ្សេងទៀត (ដូចជា Perl) មានការអនុវត្តលេចធ្លោដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាឯកសារយោង។ ភាសាខ្លះមានទាំងភាសាមូលដ្ឋានដែលបានកំណត់ដោយស្តង់ដារនិងផ្នែកបន្ថែមដែលបានមកពីការអនុវត្តលេចធ្លោគឺជារឿងធម្មតា។

What is Programming Language.

Human language is used to communicate with people. Use to instruct people todo stuff for us.

Programming Language is used to communicate with computer. Instruct computer to do stuff for us.

Computer is everywhere. Computer is in your ear, pocket, car, tv, camera, lift, hospital, supermarket, bank, space.

Tell computer to get/retrieve the money in the bank for us. Transfer to another one.

This article is essentially for grade 12. If you can read this and understand 50% you can take.

MARK: This is testing.
Assuming we have a vector struct here:

struct Vector {
var x: CGFloat
var y: CGFloat
}

Image we want to implement a function for vector addition, how could we do that? Of course we could define a function and put two vectors as parameters, but…

EK Chhuon (Friday)

iOS  Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store